O nás

  Budova materskej školy pozostáva z dvoch pavilónov vzájomne prepojených hospodárskym pavilónom s vlastnou kuchyňou. v každom z pavilónov sú dve triedy s príslušenstvom a šatňou. Poskytuje celodennú starostlivosť, s možnosťou poldenného pobytu.

Vízia

  Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch.

Zameranie materskej školy

  Materská škola je postavená blízko centra mesta v tichej oblasti medzi rodinnými domami. Školský dvor je členitý, vysadený listnatými a ihličnatým stromami, kríkmi a trávou. Súčasťou školského dvora je veľké pieskovcové skalisko a kvetinovo-bylinková záhradka pre deti. Bohatá zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody. Ihriská sú budované tematicky, poskytujúc možnosti rôznorodých činností a hier pre deti – športové ihrisko s možnosťou bezpečných loptových hier, atletických aj iných športov, rôznorodé preliezačky na rozvíjanie obratnosti a akrobatických zručností, dopravné ihrisko s možnosťou každodenného bicyklovania, kolobežkovania a prirodzeného osvojovania si pravidiel cestnej premávky (kruhový objazd, dopravné značky, prechody pre chodcov...). Možnosť realizovať plavecký a lyžiarsky kurz v relatívnej blízkosti materskej školy, spolu smožnosťami aktívneho pohybu a športovania na školskom dvore nám umožňuje každodennú systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu.

  Keďže materská škola je situovaná blízko centra mesta, do výchovno-vzdelávacej činnosti začleňujeme aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií ako je Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Galéria, Stredoslovenské múzeum, Štátna opera, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Akadémia umení, rozhlasové a  televízne štúdio RTVS, čím obohacujeme výchovu a vzdelávanie o rozmer umeleckej kultúry a estetiky, poznávanie a prežívanie kultúrneho života vnašom meste. Zážitkovou formou rozvíjame u detí vzťah k hodnotným umeleckým dielam a aktivitám. v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva prebieha v materskej škole projekt Čítankovo, v rámci ktorého pravidelne raz do týždňa prichádzajú do materskej školy seniori a čítajú deťom rozprávky. Projekt podporuje vzťah detí k umeniu a literatúre a posilňuje medzigeneračné kontakty. Obohacuje tak seionrov ako aj deti.

  Súčasťou života materskej školy sú okrem každodennej systematickej výchovy a vzdelávania rôzne aktivity a akcie ako divadielka, tvorivé dielne, besiedky, športové súťaže, besedy s odborníkmi, či rôznorodé aktivity v spolupráci so študentkami Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Ponúkame tiež krúžok anglického jazyka pre deti od päť rokov.

  Zloženie tried je heterogénne – to znamená vekovo zmiešané, čo dáva ďalší špecifický rozmer každodennému životu arealizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. Život detí vo vekovo zmiešanej skupine je pre deti prirodzenejší aj dynamickejší tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodejšie situácie. Umožňuje súrodencom navštevovať spoločnú triedu, dáva deťom aj rodičom istotu, že trieda, do ktorej nastúpili,bude „ich“po celý čas dochádzky do materskej školy. Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo uľahčuje ich adaptáciu, zvyšuje pocit bezpečia detí aj rodičov. Preferované sú skupinové formy učenia sa aj učenia detí, kde výsledok závisí od spoločného úsilia, a tiež individuálne formy vzdelávania, pri ktorých dieťa prežije každú skúsenosť ako osobnú a jedinečnú. Stratégie výchovy a vzdelávania výrazne ovplyvňuje jeden zo zachovaných prvkov v minulosti realizovaného Projektu Zmena, systematická práca s rozprávkou a príbehom, ktorý v sebe integruje aktuálnu tému a približuje ju deťom.

  Určujúcim prvkom pre filozofiu materskej školy a aj pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti je program Zelená škola, v ktorom je materská škola zapojená už niekoľko rokov a získala už aj jeho medzinárodný certifikát.

  Didaktický model materskej školy chceme naďalej rozvíjať o prvky individuálneho a individualizovaného učenia sa dieťaťa ponorením sa do činnosti a tiež v oblasti slobodného sebavyjadrenia, spoločného plánovania aktivít vychádzajúceho zo záujmov a objavov detí a vytvárania klímy spolupráce. Chceme poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovaním.