Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy zriadenej obcou určil zriaďovateľ

 • Všeobecne záväzným nariadením č.1/2019 o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenia
 • v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

  Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bezhotovostne, t.j. prevodom na potravinový účet školskej jedálne pri materskej škole v ČSOB banke na číslo účtu: SK4675000000004017146645 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci sumou vo výške:

  • deti od 3 do 5 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica
      – 16,00 €

  • deti od 3 do 5 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta B. Bystrica
      – 30,00 €

  • deti od 2 do 3 rokov veku – 50,00 €

  • za prázdninovú činnosť v mesiaci júl a august za deti s trvalým    pobytom v meste B. Bystrica – 30,00 €

  • deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo    mesta B.Bystrica – 10,00 €

  Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom.

  Príspevok sa za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza:

  • Ak má dieťa jeden rok pred plnením školskej dochádzky, pričom za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza školskému roku od ktorého má začať plniť povinnú školskú dochádzku, dosiahne vek 5 rokov. Takýmto dieťaťom je aj dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.

  • Ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

  • Ak má dieťa vopred prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, t. j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou.