Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy zriadenej obcou určil zriaďovateľ

 • Všeobecne záväzným nariadením č.1/2019 o určení výšky príspevkov na školy a školské zariadenia
 • v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

  Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bezhotovostne, t.j. prevodom na potravinový účet školskej jedálne pri materskej škole v ČSOB banke na číslo účtu: SK4675000000004017146645 a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci sumou vo výške:

  • deti v materskej škole
      – 16,00 €

  • za prázdninovú činnosť v mesiaci júl a august za deti     16,00 €

  Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom.

  Príspevok sa za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza:

  • Ak dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, alebo pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.

  • Ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

  • Ak má dieťa vopred prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, t. j. lekárskym potvrdením. Ppríspevok je možné odpustiť na základe rozhodnutia o prerušení dochádzky riaditeľkou materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a následne na základe písomnej žiadosti o odpustení poplatku z dôvodu tohto prerušenia.