Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školy zriadenej obcou určil zriaďovateľ

 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica zariadenia
 • v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

  Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bezhotovostne, t.j. prevodom na potravinový účet školskej jedálne pri materskej škole v ČSOB banke
  na číslo účtu:

  SK4675000000004017146645

  a to mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci sumou vo výške:

  • deti v materskej škole: 32,00 €

  • za prázdninovú činnosť v mesiaci júl a august za deti: 32,00 €

  Príspevok je možné uhrádzať jednorazovým alebo trvalým príkazom.

  Príspevok sa za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza:

  • Ak dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, alebo pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.

  • Ak je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

  Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa:

  a) ktoré viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne oznámi materskej škole. O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa materskej školy na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude lekárske potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o odpustenie príspevku musí byť podaná najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do materskej školy,

  b) ktoré nebude dochádzať do materskej školy v čase letných prázdnin v mesiacoch júl a/alebo august a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa materskej školy na základe písomnej žiadosti najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka,

  • c) v prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v mesiacoch júl a/alebo august a do materskej školy vôbec nenastúpi, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac bez nároku na vrátenie príspevku. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy najneskôr do 5. septembra príslušného kalendárneho roka.