ms_prof_saru_bb
 

Prevádzka MŠ

Materská škol a je v prevádzke od 6:30 do 17:00.

Príchod do materskej školy je do 8:30.

Čas prevádzky v jednotlivých triedach je upravený tak, že umožňuje čiastočné prekrývanie úväzkov učiteliek počas pobytu vonku a počas obeda.

Biela trieda:      6:30 – 17:00 hod.
Žltá trieda:        7:00 – 16:30 hod.
Červená trieda: 7:45 – 15:45 hod.
Zelená trieda:   6:30 – 17:00 hod.

Deti v A pavilóne sa ráno do 7:00 a poobede po 16:30 schádzajú v Bielej triede (na prízemí).

Deti v B pavilóne sa ráno do 7:45 a poobede po 15:45 schádzajú v Zelenej triede (na poschodí).

Dochádzka 

• Rodič alebo splnomocnená osoba privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8:30 hod. a prevezme ho spravidla najskôr po 15:00 hod., ak sa s pedagogickým zamestnancom nedohodne inak.

• Pre deti, ktoré dovŕšia v školskom roku šesť rokov, je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa je povinné pravidelne sa zúčastňovať výchovy a vzdelávania najmenej v rozsahu štyri hodiny denne.

• Neprítomnosť dieťaťa musí byť vždy ospravedlnená zákonným zástupcom. Ak je dieťa neprítomné viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný doložiť aj potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o domácej liečbe.

• V prípade, že neprítomnosť dieťaťa nie je ani po výzve ospravedlnená, pri počte päť neospravedlnených dní za mesiac je riaditeľka materskej školy povinná nahlásiť túto skutočnosť zriaďovateľovi a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý pristúpi k príslušným sankčným opatreniam a to uloženiu pokuty, alebo určeniu osobitného príjemncu prídavku na dieťa.

• neprítomnosť dieťaťa a zároveň odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred zápisom do zošita na odhlasovanie alebo telefonicky do 7:30 hod. na telefónnom čísle: 048/414 35 42

• neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje zákonný zástupca a predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže materská škola žiadať lekárske potvrdenie,

• ak je dieťa neprítomné 10 pracovných dní zákonný zástupca oznámi dôvod neprítomnosti a predpokladaný čas jeho neprítomnosti,

• ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,

• zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredi a po každom ochorení dieťaťa, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže materská škola žiadať lekárske potvrdenie,

• zákonný zástupca odovzdáva dieťa denne do rúk učiteľky, denne poskytuje učiteľke informáciu o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa z dôvodu monitorovania zdravotného stavu detí, ktorý sa denne eviduje,

• materskú školu môžu navštevovať iba zdravé deti, t. z. pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ktorého zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.