Zelená škola

Na aktivitách medzinárodného programu Zelená škola pracujeme od roku 2018.

Charakteristika programu „Cieľom programu je realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Zameriava sa na podporu školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie“

  • www.zelenaskola.sk

  • Akčný plán Zelená škola 2018 2021
  • V rámci programu sa aktuálne venujeme téme Zeleň a ochrana prírody, ktorá sa zameriava na problematiku rastlín a živočíchov. Prostredníctvom tejto témy sa deti učia porozumieť vzájomným vzťahom v prírode a tomu, akým spôsobom do nej zasahuje človek svojou činnosťou. Našim cieľom, ktorý sme si spoločne stanovili, je vytvoriť zo školského dvora učebné prostredie umožňujúce realizáciu prevažnej časti vzdelávacích aktivít z oblasti Človek a príroda zážitkovým učením. Kolégium zelenej školy tvoria rodičia detí navštevujúcich našu materskú školu a zamestnanci materskej školy.

    Trulli Trulli