ms_prof_saru_bb
 

Deň otvorených dverí

V utorok 18.4.2023 od 9:00 do 11:30

9:00 - stretnutie s riaditeľkou v dolnej triede v prvom pavilóne, informácie o materskej škole
9:30 - prehliadka materskej školy v sprievode učiteliek, voľné rozhovory s rodičmi, možnosť pohrať sa s deťmi v triedach aj na školskom dvore

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy Profesora Sáru 3 Banská Bystrica po dohode so zriaďovateľom Mestom Banská Bystrica oznamuje, že

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční 4. mája 2023 v čase od 8:30 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,30 hod

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

1. elektronickou formou prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica,

2. osobne v materskej škole v deň zápisu. Prihlášku si stiahnete na stránke mesta Banská Bystrica,

Povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. Príloha je súčasťou formulára žiadosti, ktorú si stiahnete na vyššie uvedenom odkaze.

Viac informácií nájdete na webovom sídle mesta Banská Bystrica,

Bližšie informácie k prijímaniu detí si môžete prečítať aj na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

V školskom roku 2023/2024 plánujeme prijať 20 nových detí. V súlade s § 28 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) budú prijaté prednostne deti, pre ktoré je od školského roka 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné.

Materská škola Profesora Sáru 3 je spádovou školou pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici na ulici:

Profesora Sáru, Alexandra Matušku, Figuša Bystrého, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petelenova, Petra Karvaša, Pod Jesennským vŕškom, Rudlovská cesta č. 1 - 53, č. 2-54 a Skuteckého.

Zákonný zástupca môže na povinné predprimárne vzdelávanie zapísať dieťa aj v inej materskej škole, ako je spádová.

V prípade zvýšeného záujmu uprednostňujeme po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú a dovŕšili tretí rok veku v kalendárnom roku 2023.kalendar
Máj
22. Pondelok
23. Utorok
24. Streda
25. Štvrtok
26. Piatok
27. Sobota
28. Nedeľa