Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Profesora Sáru 3 Banská Bystrica po dohode so zriaďovateľom Mestom Banská Bystrica oznamuje, že

zápis detí do materskej školy sa uskutoční dňa 24.4.2019 od 8:00 do 16:00.

Na zápis je vhodné prísť spolu s dieťaťom a je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Povinnou prílohou k žiadosti je aj potvrdeníe všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, v ktorom je uvedený aj údaj o povinnom očkovaní. Tlačivá potrebné k zápisu si môžete vyzdvihnúť na klientskom centre Mestského úradu Banská Bystrica, v materskej škole, alebo stiahnuť zo stránky Školského úradu Mesta Banská Bystrica.

V školskom roku 2019/2020 plánujeme prijať 22 nových detí. V súlade s vyhláškou 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. budú prijaté prednostne deti, ktoré dovŕšili v školskom roku 2018/2019 piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného záujmu uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú a dovŕšili tretí rok veku v kalendárnom roku 2016.

Zásady prijímania detí do materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Usmernenie zriaďovateľa k zápisu detí do materských škôl

Deň otvorených dverí

Utorok 2.4.2019 od 09:00 do 11:30. Od 9:00 do 9:20 stretnutie s riaditeľkou materskej školy, následne prehliadka tried a areálu v sprievode učiteliek. Budete mať možnosť vidieť a pýtať sa na všetko, čo Vás zaujíma o našej materskej škole. Príďte, tešíme sa na Vás a Vaše deti.kalendar
25. Štvrtok
26. Piatok
27. Sobota
28. Nedeľa